MACGAL GIDA
MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI
KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar gereğince işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, çalışanlarımız tarafından fiziki ortamda sözlü, yazılı ve görsel kayıt ile Şirketimize ait hizmet birimlerinde güvenlik kameralarına ilişkin dijital görüntü kaydı şeklinde, elektronik ortamda ise çağrı merkezi, telefon, faks, e-posta, internet sitesi (online üyelik başvuru ve alış veriş formu, e-posta iletişim formları ile çerez ve benzeri teknolojiler yoluyla) ve anlık mesajlaşma araçlarıyla bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözlü, yazılı, işitsel, görsel veya görüntü kaydı şeklinde olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve internet sitesi üyelik işlemi esnasında alınan doğum tarihinden ibaret kimlik bilgileri, yurtdışı tedarikçilerimizin yetkili veya çalışanları açısından pasaport bilgileri ve numarası, adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, yurtiçi tedarikçiler için taşıt plakası, vergi idaresi ve numarası, gerçek kişi işletme/ticari unvanı, banka hesap ve IBAN numarası, banka-kredi kartı bilgileri, çek-senet bilgileri, irsaliye, fatura, ödeme dekontu ve slip içerikleri, imza bilgisi, cari hesap bilgisi, yurtiçinde gıda otomat makinası satışı ve kurulumu yapılan işyerlerinin konum bilgisi, çağrı merkezi ve tele konferans faaliyeti ses kaydı, işyerlerimize ve eklentilerine girişte ve buralarda kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları ve internet sitemize üye olunurken oluşturulan şifre-parola bilgileri ile internet sitesi IP ve çerez bilgileridir.

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir.

Bu bağlamda Şirketimizce işlenen özel nitelikli kişisel veriniz ise; uzaktan/tele konferans yöntemiyle çalışma esnasında kullanılan internet tabanlı platformlar aracılığıyla elde edilen görüntü kaydına ilişkin biyometrik verilerinizdir. Bunun dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz ise Şirketimizce hiçbir şekilde işlenmemektedir.

Kişisel verilerinizden tarafınıza özel pazarlama, analiz ve elektronik ileti gönderme onayı alma işlemleri için toplanan verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesinde belirtilen aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınıza dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimize ait işyerleri ve eklentilerine girişte ve buralarda kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarınıza dair verileriniz KVKK’nın 5/2-f maddesinde düzenlenen Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. Uzaktan/tele çalışma esnasında kullanılan internet tabanlı platformlar aracılığıyla elde edilen görüntü kaydına ilişkin biyometrik verileriniz ise KVKK’nın 6/2. Maddesi uyarınca tarafınızın açık rıza beyanı hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Diğer kişisel verileriniz ise Şirketimizce KVKK’nın 5/2. maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki kişisel verileriniz;

• Şirketimiz ile tarafı olduğunuz ticari sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin diğer tarafı sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi veya Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü

Yukarıda açıklanan biçimde elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından esas olarak iş ve yurtiçi-yurtdışı ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi kapsamında; sözleşme ve ifa süreçlerinin yürütülmesi; iş ortakları ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi; mal ve hizmet alım satım ve pazarlama işlemleri; satış sonrası ifa ve destek hizmetleri; finans ve muhasebe işlemleri; bilgi ve fiziksel mekân güvenliğini sağlama; hukuki süreçlerin ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifası; müşteri memnuniyetinin arttırılması; Şirketimizce yürütülen ticari arzın en iyi koşullarda verilebilmesi, kişiye özel beğeni, ihtiyaç ve kullanım amaçlarının tespitiyle bu bağlamda tarafınıza özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi; salgın hastalık gibi olağandışı zamanlarda işlerin kesintisiz yürütülebilmesi için uzaktan/tele konferans yöntemiyle çalışma gerçekleştirilmesi; kalite standartlarının yükseltilmesi; faaliyet alanımızla ilgili pazar araştırmaları, analiz, pazarlama, yeniden/dijital pazarlama yapılması süreçlerinin yönetimi; faaliyet alanımızdaki etkinlikler ile reklam, promosyon, teklif sunma ve memnuniyet araştırması için genel veya tarafınıza özel e-posta, anlık mesaj, sesli arama iletilmesi; yasal başvuru ve savunma haklarımızın temini ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla, Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin gayesi ile bağlantılı şekilde işlenmektedir.

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen KVKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”ndan erişebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı, Süresi ve Güvenliği

Yukarıda belirtilen şekilde temin edilen kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesinin mahiyeti; ilgili departmanlarımız tarafından hem fiziksel hem de elektronik olarak kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yedeklenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ve aşağıda belirtilen kapsamda iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılması ile sınırlıdır.

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel biçimde ve bilgi güvenliği standartları çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak fiziki ortamda, veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak muhafaza etmektedir. Yine www.macgal.com.tr alan adlı internet sitemize üyeler tarafından verilen kişisel verilerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmaktadır. Bu kapsamda internet sitemizi kullanımlarınızda tüm banka-kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Belirtilen doğrultuda “kredi kartı şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir. Keza internet sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ile kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler de gizli tutulmakta ve diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Şirketimiz muhafaza ettiği söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta ve Şirketimizin bu konuda düzenlediği Politika’da belirlenen imha sürelerinin dolması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri ve “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” metnimiz uyarınca kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha etmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, sadece ticari faaliyetimizi yürütmenin gereği olarak, Şirketimizin iş strateji ve süreçleri ile iç-dış ticaret süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, sözleşme sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, ödeme ve muhasebe işlemlerinin yapılması amaçlarıyla hissedarlarımıza, Şirketin ilgili departmanlarına, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtdışı tedarikçilerimizin yetkili ve çalışanlarına ilişkin veriler açısından hizmet aldığımız gümrük müşavirliği ve lojistik firmalarına, hizmet sağlayıcılarımıza, bunların yetkilileri veya çalışanlarına, ilgili banka şubelerine, tarafınızın mali müşaviri ya da muhasebe departmanına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine KVKK’nun 8 ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen kişisel veri aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde tüm düzenlemelere uygun biçimde gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilecektir.
Bu kapsamda, uzaktan/tele konferans yöntemiyle çalışma esnasında kullanılan internet tabanlı yurtdışı merkezli platformlar aracılığıyla elde edilen ses ve görüntü kaydına ilişkin işitsel ve biyometrik veriler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda veri iletimi esnasında yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanıldığında söz konusu iletime konu kişisel verilerinizin, yurt dışına aktarılmış sayıldığının kabul edildiği hususu da dikkate alınmalıdır.

5. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
h) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin geri alma.

6. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.macgal.com.tr sayfasında yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Mehmet Akif Mah. Aşık Veysel Cad. Kılavuz Sok. No:20/22 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden info@macgalgroup.com adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this